ประเภทประกันวินาศภัย
ประกันชั้น 1 รถยนต์ ราคาดีสุด ประกันรถใหญ่ รถบรรทุกใหญ่ ประกันรถยนต์นำเข้า ประกันภัยการเงิน ประกันการเงิน ประกันความรับผิดต่อสาธารณชน,บุคคลภายนอก ประกันคลังสินค้า ขนาดย่อม SME ประกันภัยสินเชื่อการค้า ประกันภัยขนส่งสินค้าทางอากาศ,ทะเล, พัสดูภัณฑ์ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยความเสี่ยงธุรกิจ,ประกันธุรกิจ ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ ประกันภัยค้ำจุนขนส่งของภายในประเทศ ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักร ประกันธุรกิจ ประกันภัยธุรกิจ ประกันทรัพย์สิน ทุกประเภท ประกันภัยเงินทดแทนแรงงานและความรับผิดชอบของนายจ้าง ประกันโรงงาน ประกันทรัพย์สินโรงงาน คลังสินค้า ประกันก่อการร้าย ประกันเหตุการณ์ไม่สงบ ประกันเดินทางภายในประเทศ หมู่คณะ นำเที่ยว สัมนา ประกันร้านค้า ประกันภัยร้านค้า ประกันธุรกิจขนาดย่อย ประกันสำนักงาน ประกันร้านอาหาร ประกันอพาร์ทเม้นท์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคคล ประกันภัยกอล์ฟ ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ประกัน Hole in One ประกันโกดัง ประกันคลังสินค้า ประกันภัยโกดัง ประกันอาคาร ประกันทรัพย์สินอาคาร ตึกสูง คอนโด อื่นๆ
พรบ และ ป้ายภาษี

พรบ และ ป้ายภาษี

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป

ประกันความรับผิดต่อสาธารณชน บุคคลภายนอก

 

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือต่อสาธารณชน

                     มีลักษณะความคุ้มครองแตกต่างจากการประกันภัยประเภทอื่น กล่าวคือ การประกันภัยความรับ

                     ต่อบุคลลภายนอก จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับ

                    บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

                     ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายความเสียหายนั้นๆ สามารถเลือกซื้อ      

                     ตามความเหมาะสมของธุรกิจได้ ดังนี้

 

1.ความรับผิดซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการหรือเกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ประกอบการ

 

2.ความรับผิดอันเกิดจากผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยออกไปปฏิบัติภายนอก

   สถานที่ประกอบการ

 

3. ความรับผิดอันเกิดจากธุรกิจที่มีลักษณะพิเศษ

   

ท่านสามารถสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย  และเงื่อนไขรายละเอียดความคุ้มครอง ก่อนตัดสินใจทำได้ 

ที่ฝ่ายบริการ คุณอรอนงค์  086-328-9168   

  

 

   ************************************************************************************************

 

   ประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ /สินค้า  สาเหตุเกิดจาก    

     1 การออกแบบผลิตภัณพ์ ผิดพลาด/ กำหนดมาตราฐานของวัตถุดิบ    

      2. ความรับผิดในขั้นตอนการผลิต / การผสมสารเคมีผิดพลาด 

     3. การให้ข้อมูลที่ผิดพลาด โดยผู้ผลิต  / ไม่แจ้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

ความคุ้มครอง

  บริษัทจะชดใช้ค่าสินใหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัย  สำหรับความรับผิดตามกฎหมาย

ของผู้เอาประกันภัยต่อผู้เสียหาย  อันสืบเนื่องหรือผลมาจากผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่เอาประกันภัย

ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นภายในอาณาเขต ความคุ้มครอง

สำหรับ

    1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย ของผู้เสียหาย ( Bodily Injury )

    2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย ( Property Damage )

    3.ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ( Defense Cost )

      ***** กลุ่ม ธุรกิจ ที่เหมาะกับ ทำประกันภัย ผลิตภัณฑ์ ********

          กลุ่มที่ 1  กลุ่มผู้ผลิต เจ้าของสินค้า ทั้งผลิตภัณฑ์บริโภคและอุปโภค 

          กลุ่มที่ กลุ่มอาชีพ หรือสหกรณ์ SME ทั่วไป 

          กลุ่มที่ 3  ร้านค้า เจ้าของธุรกิจแฟรนไชน์อาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหาร 

          กลุ่มที่ ผู้จัดจำหน่ายที่ไม่สามารถระบุผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้า 

          กลุ่มที่ ผู้นำเขาและผูจัดจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศเพื่อมาจำหน่ายในประเทศไทย

          กลุ่มที่ กลุ่มธุรกิจส่งออก      

                

 

 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด  การประกันภัยหรือ ประเภทสินค้า เพิ่มเติมรายละเอียด

ความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำได้  ที่ฝ่ายบริการ คุณอรอนงค์  086-328-9168