ประเภทประกันวินาศภัย
ประกันชั้น 1 รถยนต์ ราคาดีสุด ประกันรถใหญ่ รถบรรทุกใหญ่ ประกันรถยนต์นำเข้า ประกันภัยการเงิน ประกันการเงิน ประกันความรับผิดต่อสาธารณชน,บุคคลภายนอก ประกันคลังสินค้า ขนาดย่อม SME ประกันภัยสินเชื่อการค้า ประกันภัยขนส่งสินค้าทางอากาศ,ทะเล, พัสดูภัณฑ์ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยความเสี่ยงธุรกิจ,ประกันธุรกิจ ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ ประกันภัยค้ำจุนขนส่งของภายในประเทศ ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักร ประกันธุรกิจ ประกันภัยธุรกิจ ประกันทรัพย์สิน ทุกประเภท ประกันภัยเงินทดแทนแรงงานและความรับผิดชอบของนายจ้าง ประกันโรงงาน ประกันทรัพย์สินโรงงาน คลังสินค้า ประกันก่อการร้าย ประกันเหตุการณ์ไม่สงบ ประกันเดินทางภายในประเทศ หมู่คณะ นำเที่ยว สัมนา ประกันร้านค้า ประกันภัยร้านค้า ประกันธุรกิจขนาดย่อย ประกันสำนักงาน ประกันร้านอาหาร ประกันอพาร์ทเม้นท์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคคล ประกันภัยกอล์ฟ ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ประกัน Hole in One ประกันโกดัง ประกันคลังสินค้า ประกันภัยโกดัง ประกันอาคาร ประกันทรัพย์สินอาคาร ตึกสูง คอนโด อื่นๆ
พรบ และ ป้ายภาษี

พรบ และ ป้ายภาษี

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป

ประกันธุรกิจ ประกันภัยธุรกิจ ประกันทรัพย์สิน ทุกประเภท

 

ประกันธุรกิจ SME ประกันร้านอาหาร ประกันร้านค้า ประกันภัยร้านค้า

ธุรกิจบริการ ประกันSME  ถึง องค์กร ธุรกิจขนาดใหญ่ ทุกประเภท 

ประกันร้านค้า   ร้านอาหาร  ธุรกิจ บริการ สำนักงาน  ประกันร้านอาหาร

 ภัตตาคารเครื่องดื่ม  และ ประกันภัยธุรกิจ SME /  ประกัน SME  ทุกประเภท

กลุ่ม โรงงานผลิตอุตสาหกรรม ขนาดย่อม  ถึงขนาดใหญ่ ทุนประกันภัยสุงสุด 100 ล้านบาท

              เบี้ยประกันธุรกิจ SME  เริ่มต้น เพียง  2,XXX   บาท / ปี 

ความคุ้มครองหลัก

1.การประกันอัคคีภัย ( อาคาร,สินค้า ,เฟอร์นิเจอร์,เครื่องใช้สำนักงาน,เครื่องจักร,สต๊อกสิ้นค้า)

2.การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้

3. การประกันภัยโจรกรรม

4. การประกันภัยสำหรับเงิน

5. การประกันภัยสำหรับกระจก

6.การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

7. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ให้แก่เจ้าของธุรกิจ 

ขยายความคุ้มครอง   ประกันภัยธุรกิจเพิ่มเติม   ฟรี !!!  

 *  ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอันเกิดจากการเดินเครื่องกำลัง การเดินลัดของวงจรไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟฟ้า

     ในตัวเอง  การรั่วของกระแสไฟฟ้า  หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่า ทั้งนี้สาเหตุความเสียหาย

     ดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น

 ค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิก  พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา

    รวมถึงที่ปรึกษากฏหมายและค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพื่อการประเมินราคา  ออกแบบ

 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงของผู้เอาประกันภัย

    รวมถึงบุคคลที่กระทำในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้กระทำการดับเพลิง

 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำยันหรือยันซาก การรื้อถอนหรือทำลาย  การขนย้ายซากทรัพย์สินที่

    เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหาย จากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง

 ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าทีและพนักงานของผู้เอาประกัน

   ซึ่งเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ

 ค่าเช่าชั่วคราว   อันเกิดจากสถานที่ที่เอาประกันภัยที่ใช้ประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย  จากภัยที่ได้รับ

  ความคุ้มครอง  ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติ

   หมายเหตุ  อัตราเบี้ยประกันภัย   ขึ้นกับประเภทธุรกิจและ ทุนเอาประกันภัย 

   

 

 

ท่านสามารถสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย  และเงื่อนไขรายละเอียดความคุ้มครอง ก่อนตัดสินใจทำได้ 

 

ที่ฝ่ายบริการ คุณอรอนงค์  086-328-9168