ประเภทประกันวินาศภัย
ประกันชั้น 1 รถยนต์ ราคาดีสุด ประกันรถใหญ่ รถบรรทุกใหญ่ ประกันรถยนต์นำเข้า ประกันภัยการเงิน ประกันการเงิน ประกันความรับผิดต่อสาธารณชน,บุคคลภายนอก ประกันคลังสินค้า ขนาดย่อม SME ประกันภัยสินเชื่อการค้า ประกันภัยขนส่งสินค้าทางอากาศ,ทะเล, พัสดูภัณฑ์ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยความเสี่ยงธุรกิจ,ประกันธุรกิจ ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ ประกันภัยค้ำจุนขนส่งของภายในประเทศ ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักร ประกันธุรกิจ ประกันภัยธุรกิจ ประกันทรัพย์สิน ทุกประเภท ประกันภัยเงินทดแทนแรงงานและความรับผิดชอบของนายจ้าง ประกันโรงงาน ประกันทรัพย์สินโรงงาน คลังสินค้า ประกันก่อการร้าย ประกันเหตุการณ์ไม่สงบ ประกันเดินทางภายในประเทศ หมู่คณะ นำเที่ยว สัมนา ประกันร้านค้า ประกันภัยร้านค้า ประกันธุรกิจขนาดย่อย ประกันสำนักงาน ประกันร้านอาหาร ประกันอพาร์ทเม้นท์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคคล ประกันภัยกอล์ฟ ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ประกัน Hole in One ประกันโกดัง ประกันคลังสินค้า ประกันภัยโกดัง ประกันอาคาร ประกันทรัพย์สินอาคาร ตึกสูง คอนโด อื่นๆ
พรบ และ ป้ายภาษี

พรบ และ ป้ายภาษี

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป

ประกันโรงงาน ประกันทรัพย์สินโรงงาน คลังสินค้าโรงงาน

 ประกันโรงงาน ประกันภัยโรงงาน เครื่องจักร ทรัพย์สิน คลังสินค้า

ประกันไฟไหม้ ประกันโรงงาน ทุกประเภท

 

  การประกันอัคคีภัย (Industrial Fire Insurance)

ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด และ / หรือ ภัยอื่นๆ เช่น ภัยจากลมพายุ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยแผ่นดินไหว ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน เป็นต้น

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ ได้แก่

 • สิ่งปลูกสร้าง ( ไม่รวมรากฐาน )
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เข่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
 • เครื่องจักร
 • วัตถุดิบ สต็อกสินค้า
 • สิทธิการเช่า
 • ธุรกิจหยุดชะงัก

 

ความคุ้มครองหลัก

 • คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว และภัยยวดยานพาหนะ
 • เงินทดแทนการสูญเสียรายได้ กรณีเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ฯ
 • ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า
 • โจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (จร.2)รวมถึงค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่เสียหายจากการกระทำดังกล่าว
 • ชดเชยสำหรับบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิตภายในสถานที่เอาประกันภัย เนื่องจากไฟไหม้ หรือจากการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์
 • ความรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ของผู้เอาประกันภัยหรือความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัยทำให้ บุคคลภายนอกได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
 • การสูญเสียเงินจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
 • ความเสียหายของกระจก
 • ค่าเช่าที่พัก/ที่ทำการชั่วคราวอันเนื่องจากตัวอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย จากการประกันอัคคีภัย

ความคุ้มครองพิเศษ

 • ค่าวิชาชีพหรือค่าธรรมเนียม ต่างๆ เพื่อการออกแบบ คำนวณประเมินราคา ฯลฯ ในกรณีเกิดความเสียหายขึ้น (ไม่เกิน 10% 
  ของทุนประกันอัคคีภัย)
 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง (ไม่เกิน 10% ของความเสียหาย)
 • ค่าขนย้ายซากทรัพย์สิน (ไม่เกิน 10% ของความเสียหาย)
 • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 100,000 บาท ต่อครั้ง/ปี

 

      

ท่านสามารถสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย  และเงื่อนไขรายละเอียดความคุ้มครอง ก่อนตัดสินใจทำได้ 

ที่ฝ่ายบริการ คุณอรอนงค์  086-328-9168