ประเภทประกันวินาศภัย
ประกันชั้น 1 รถยนต์ ราคาดีสุด ประกันรถใหญ่ รถบรรทุกใหญ่ ประกันรถยนต์นำเข้า ประกันภัยการเงิน ประกันการเงิน ประกันความรับผิดต่อสาธารณชน,บุคคลภายนอก ประกันคลังสินค้า ขนาดย่อม SME ประกันภัยสินเชื่อการค้า ประกันภัยขนส่งสินค้าทางอากาศ,ทะเล, พัสดูภัณฑ์ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยความเสี่ยงธุรกิจ,ประกันธุรกิจ ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ ประกันภัยค้ำจุนขนส่งของภายในประเทศ ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักร ประกันธุรกิจ ประกันภัยธุรกิจ ประกันทรัพย์สิน ทุกประเภท ประกันภัยเงินทดแทนแรงงานและความรับผิดชอบของนายจ้าง ประกันโรงงาน ประกันทรัพย์สินโรงงาน คลังสินค้า ประกันก่อการร้าย ประกันเหตุการณ์ไม่สงบ ประกันเดินทางภายในประเทศ หมู่คณะ นำเที่ยว สัมนา ประกันร้านค้า ประกันภัยร้านค้า ประกันธุรกิจขนาดย่อย ประกันสำนักงาน ประกันร้านอาหาร ประกันอพาร์ทเม้นท์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคคล ประกันภัยกอล์ฟ ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ประกัน Hole in One ประกันโกดัง ประกันคลังสินค้า ประกันภัยโกดัง ประกันอาคาร ประกันทรัพย์สินอาคาร ตึกสูง คอนโด อื่นๆ
พรบ และ ป้ายภาษี

พรบ และ ป้ายภาษี

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป

ประกันก่อการร้าย ประกันเหตุการณ์ไม่สงบ

ประกันภัยก่อการร้าย  ประกันเหตุการณ์ไม่สงบ  ภัยก่อการร้าย 

การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ไม่สงบ มอบความคุ้มครอง

ที่ครอบคลุมทรัพย์สินไว้อย่างครบถ้วน ที่อยู่อาศัย  ร้านค้าต่างๆ ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า

   *** สังคมปัจจุบัน  มักมีเหตุการณ์แบบที่คุณไม่คากคิด เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สร้างหลักประกัน

ที่อุ่นใจ เพื่อทรัพย์สินที่คุณรัก ............... 

 ความคุ้มครอง

1.   การนัดหยุดงาน (Strike)

2.   การกระทำอันมีเจตนาร้าย (Malicious Act)

3.   การจลาจล (Riot)

4.   การก่อวินาศกรรม (Sabotage)

5.   การก่อการร้าย (Terrorism)

6.   การก่อความวุ่นวายทางการเมือง (Civil Commotion)

และ คุ้มครองรวมถึงผลจาก การกระทำเพื่อระงับ หรือ บรรเทาความเสียหายที่เป็น ผลสืบเนื่อง
จากภัยข้างต้น ได้แก่

  • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
  • ค่าขนย้ายซากทรัพย์
  • การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ที่เกิดจากบุคคลหรือกลุ่ม
    บุคคลผู้ก่อการนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อวินาศกรรม 
    การก่อการร้าย

ท่านสามารถสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย  และเงื่อนไขรายละเอียดความคุ้มครอง ก่อนตัดสินใจทำได้ 

ที่ฝ่ายบริการ คุณอรอนงค์  086-328-9168