ประเภทประกันวินาศภัย
ประกันชั้น 1 รถยนต์ ราคาดีสุด ประกันรถใหญ่ รถบรรทุกใหญ่ ประกันรถยนต์นำเข้า ประกันภัยการเงิน ประกันการเงิน ประกันความรับผิดต่อสาธารณชน,บุคคลภายนอก ประกันคลังสินค้า ขนาดย่อม SME ประกันภัยสินเชื่อการค้า ประกันภัยขนส่งสินค้าทางอากาศ,ทะเล, พัสดูภัณฑ์ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยความเสี่ยงธุรกิจ,ประกันธุรกิจ ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ ประกันภัยค้ำจุนขนส่งของภายในประเทศ ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักร ประกันธุรกิจ ประกันภัยธุรกิจ ประกันทรัพย์สิน ทุกประเภท ประกันภัยเงินทดแทนแรงงานและความรับผิดชอบของนายจ้าง ประกันโรงงาน ประกันทรัพย์สินโรงงาน คลังสินค้า ประกันก่อการร้าย ประกันเหตุการณ์ไม่สงบ ประกันเดินทางภายในประเทศ หมู่คณะ นำเที่ยว สัมนา ประกันร้านค้า ประกันภัยร้านค้า ประกันธุรกิจขนาดย่อย ประกันสำนักงาน ประกันร้านอาหาร ประกันอพาร์ทเม้นท์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคคล ประกันภัยกอล์ฟ ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ประกัน Hole in One ประกันโกดัง ประกันคลังสินค้า ประกันภัยโกดัง ประกันอาคาร ประกันทรัพย์สินอาคาร ตึกสูง คอนโด อื่นๆ
พรบ และ ป้ายภาษี

พรบ และ ป้ายภาษี

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป

ประกันภัยกอล์ฟ ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ประกัน Hole in One

 

 ประกันภัยกอล์ฟ  ประกันกอล์ฟ  และ ประกันภัย Hole in One

        

กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ให้ความคุ้มครอง ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัดการซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ ภายในอาณาเขตประเทศไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ตามกฎหมาย)
• 
ความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต ของบุคคลภายนอก 
• 
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก 

อุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย
        
คุ้มครองในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะและทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
• 
สูญเสียชีวิต อวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
• 
ทุพพลภาพชั่วคราว ไม่เกิน 52 สัปดาห์ 
• 
ค่ารักษาพยาบาล

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (เฉพาะไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ)
        
คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อันไม่อาจคาดหมายได้ 
• 
ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือ
• ในขณะเดินทางไปกลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว 

โบนัสพิเศษ "Hole-in-One"
• 
การแข่งขันเป็นทางการ มีหลักฐานลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนาม และผู้จัดการแข่งขัน 
• 
การเล่นทั่วไปนอกเหนือจากการแข่งขัน มีหลักฐานลงลายมือชื่อรับรอง โดยผู้จัดการสนาม

หมายเหตุ : 
1. การจ่ายเงินรางวัล "Hole-in-One" จำกัดเพียงครั้งเดียวต่อปี 
2. 
อาณาเขตที่คุ้มครอง : ประเทศไทย 


ประกันภัยกอล์ฟ

ส่วนที่

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

หน่วย  :  บาท

 

 

แผนมาตรฐาน 

   แผนพิเศษ

1

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 500,000 บ/คน/ครั้ง 1,500,000 บ/คน/ครั้ง

2

ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกัน    
  2.1  การเสียชีวิต

200,000

500,000

  2.2  การสูญอวัยวะและสายตา

200,000

500,000

  2.3  ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

200,000

500,000

  2.4  ทุพพลภาพชั่วคราว / สัปดาห์  (ไม่เกิน 52 สัปดาห์ )

1,000บ/สัปดาห์

1,000บ/สัปดาห์

  2.5  การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ครั้ง

20,000

50,000

3

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (ต่อ 1 ชุด ) ถุงกอล์ฟ/ รถลากกอล์ฟ

20,000

30,000

  ( ไม่เกิน 3,000  บาท / ไม้กอล์ฟ  1 อัน    

4

รางวัลพิเศษสำหรับ  โฮล-อิน-วัน    
  4.1  การแข่งขันแป็นทางการ

15,000 บ/ครั้ง/ปี

15,000 บ/ครั้ง/ปี

  4.2   การเล่นทั่วไปนอกเหนือจากข้อ  4.1 

10,000 บ/ครั้ง/ปี

10,000 บ/ครั้ง/ปี

  เบี้ยประกันต่อปี  ( รวมภาษีอากรแล้ว )

913.78

1,483.02

       
       
       
  ถ้ากิจกรรมยามว่างสุดโปรดของคุณ.... คือ     
  กอล์ฟ    
  คุณคงไม่อยากให้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น    
  ในขณะที่คุณกำลังเพลิดเพลินกับการออกรอบ